Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplan

Arkivplan vert oppdatert kontinuerleg. Det vert sendt ut melding om endringar vert gjort. Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjon som er i arkivplanen. Om registrerte opplysningar ikkje er korrekte eller endringar er gjort, skal arkivleiar ha melding.

Til dømes:

  • når store organisatoriske endringar forekjem
  • når kommunale einingar blir lagt ned eller oppretta
  • når det blir oppretta eit nytt arkiv eller ein ny arkivdel
  • når det blir oppretta eller lagt ned eit utval
  • når ei kommunal eining tek i bruk eit nytt datasystem
  • når det skjer vesentlege endringar i kommunen sitt delegasjonsreglement
  • når kommunale oppgåver blir overført til verksemder utanfor kommunen

 

Arkivansvarleg har telefonnummer 56165100 og e-post postmottak@fedje.kommune.no
Arkivansvarleg vil ha det daglege ansvar for å følgje opp arkivplanen i høve til alle verksemdene i kommunen.

Laster...